བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ ༼མང་གཙོ་གླེང་བ་༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི་འོག་བརྙན་པར་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།