ཚོགས་མི།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་བལ་གཉིས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིར་དངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཟིན་པའི་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ ལྷག་ཡོད།

Scroll Up