བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ།

བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་
གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིམཚན་གཞུང་རེའུ་མིག

ཨང་། ཕྱི་ལོ་ ཟླ་ ཚེས་ མཚན། སྐྱ་སེར། ལོ་ན། འདས། ཞིང་ཆེན། ཁུལ། རྫོང་/གྲོང་ཁྱེར།
༡ ༢༠༠༩ ༢ ༢༧ བཀྲ་བྷེ། གྲྭ་པ། ༢༠ མ་འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༢ ༢༠༡༡ ༣ ༡༦ བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། གྲྭ་པ། ༢༡ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༣ ༢༠༡༡ ༨ ༡༥ ཚེ་དབང་ནོར་བུ། གྲྭ་པ། ༢༩ འདས། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། རྟའུ།
༤ ༢༠༡༡ ༩ ༢༦ བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག གྲྭ་པ། ༡༨ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༥ ༢༠༡༡ ༩ ༢༦ བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་། གྲྭ་པ། ༡༩ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༦ ༢༠༡༡ ༡༠ ༣ སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག གྲྭ་པ། ༡༨ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༧ ༢༠༡༡ ༡༠ ༧ ཆོས་འཕེལ། གྲྭ་ཟུར། ༡༩ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༨ ༢༠༡༡ ༡༠ ༧ མཁའ་དབྱིངས། གྲྭ་ཟུར། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༩ ༢༠༡༡ ༡༠ ༡༥ ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ། གྲྭ་ཟུར། ༡༩ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༠ ༢༠༡༡ ༡༠ ༡༧ བསྟན་འཛིན་དབང་མོ། བཙུན་མ། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༡ ༢༠༡༡ ༡༠ ༢༥ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། གྲྭ་པ། ༣༨ ? སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། དཀར་མཛེས།
༡༢ ༢༠༡༡ ༡༡ ༣ དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ། བཙུན་མ། ༣༥ འདས། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། རྟའུ།
༡༣ ༢༠༡༡ ༡༢ ༡ བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། གྲྭ་ཟུར། ༤༦ འདས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཆབ་མདོ། ཆབ་མདོ།
༡༤ ༢༠༡༢ ༡ ༦ ཚུལ་ཁྲིམས། སྐྱེས་པ། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན།་ རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༥ ༢༠༡༢ ༡ ༦ བསྟན་ཉི། གྲྭ་ཟུར། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༦ ༢༠༡༢ ༡ ༨ སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷེ། བླ་མ། ༤༢ འདས། མཚོ་སྔོན། མགོ་ལོག དར་ལག
༡༧ ༢༠༡༢ ༡ ༡༤ བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས། གྲྭ་ཟུར། ༢༡ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༨ ༢༠༡༢ ༢ ༨ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། སྐྱེས་པ། ༡༩ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༩ ༢༠༡༢ ༢ ༨ བསོད་ནམས་རབ་ཡངས། གྲྭ་པ། ༤༢ ? མཚོ་སྔོན། ཡུལ་ཤུལ། ཁྲི་འདུ།
༢༠ ༢༠༡༢ ༢ ༡༡ བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན། བཙུན་མ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༢༡ ༢༠༡༢ ༢ ༡༣ བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། གྲྭ་པ། ༡༩ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༢༢ ༢༠༡༢ ༢ ༡༧ དམ་ཆོས་བཟང་པོ། གྲྭ་པ། ༣༨ འདས། མཚོ་སྔོན། མཚོ་ལྷོ། ཐེམ་ཆེན།
༢༣ ༢༠༡༢ ༢ ༡༩ སྣང་གྲོལ། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཛམ་ཐང་།
༢༤ ༢༠༡༢ ༣ ༣ ཚེ་རིང་སྐྱིད། བུད་མེད། ༡༩ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། རྨ་ཆུ།
༢༥ ༢༠༡༢ ༣ ༤ རིན་ཆེན། བུད་མེད། ༣༢ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༢༦ ༢༠༡༢ ༣ ༥ རྡོ་རྗེ། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༢༧ ༢༠༡༢ ༣ ༡༠ དགེ་པེ། གྲྭ་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༢༨ ༢༠༡༢ ༣ ༡༤ འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན། གྲྭ་པ། ༣༤ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༢༩ ༢༠༡༢ ༣ ༡༦ བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས། གྲྭ་པ། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།

༣༠ ༢༠༡༢ ༣ ༡༨ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། སྐྱེས་པ། ༤༣ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༣༡ ༢༠༡༢ ༣ ༢༨ བློ་བཟང་ཤེས་རབ། གྲྭ་པ། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༣༢ ༢༠༡༢ ༣ ༣༠ བསྟན་པ་དར་རྒྱས། གྲྭ་པ། ༢༢ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། འབར་ཁམས།
༣༣ ༢༠༡༢ ༣ ༣༠ འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན། གྲྭ་པ། ༢༡ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། འབར་ཁམས།
༣༤ ༢༠༡༢ ༤ ༦ སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ཐུབ་ལགས། གྲྭ་པ། ༤༥ འདས། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། སྡེ་དགེ
༣༥ ༢༠༡༢ ༤ ༦ བཙུན་མ་ཨ་ཚེ། བཙུན་མ། ༢༣ འདས། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། སྡེ་དགེ
༣༦ ༢༠༡༢ ༤ ༡༩ ཆོས་འཕགས་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༥ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཛམ་ཐང་།
༣༧ ༢༠༡༢ ༤ ༡༩ བསོད་ནམས། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཛམ་ཐང་།
༣༨ ༢༠༡༢ ༥ ༢༧ རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། སྐྱེས་པ། ༡༩ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༣༩ ༢༠༡༢ ༥ ༢༧ དར་རྒྱས། སྐྱེས་པ། ༢༥ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༤༠ ༢༠༡༢ ༥ ༣༠ རི་ཀྱོ། བུད་མེད། ༣༦ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཛམ་ཐང་།
༤༡ ༢༠༡༢ ༦ ༡༥ རྟ་མགྲིན་ཐར། སྐྱེས་པ། ༦༤ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། གཅན་ཚ།
༤༢ ༢༠༡༢ ༦ ༢༠ ངག་དབང་ནོར་འཕེལ། སྐྱེས་པ། ༢༢ འདས། མཚོ་སྔོན། ཡུལ་ཤུལ། ཁྲི་འདུ།
༤༣ ༢༠༡༢ ༦ ༢༠ བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། མཚོ་སྔོན། ཡུལ་ཤུལ། ཁྲི་འདུ།
༤༤ ༢༠༡༢ ༦ ༢༧ བདེ་སྐྱིད་ཆོས་འཛོམས། བུད་མེད། ༤༠ ? མཚོ་སྔོན། ཡུལ་ཤུལ། སྐྱེ་རྒུ་གྲོང་ཁྱེར།
༤༥ ༢༠༡༢ ༧ ༧ ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། མ་ངེས། ༢༢ འདས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ལྷ་ས། འདམ་གཞུང་།
༤༦ ༢༠༡༢ ༧ ༡༧ བློ་བཟང་བློ་འཛིན། གྲྭ་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། འབར་ཁམས།
༤༧ ༢༠༡༢ ༨ ༦ བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས། གྲྭ་པ། ༢༡ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༤༨ ༢༠༡༢ ༨ ༧ སྒྲོལ་དཀར་མཚོ། བུད་མེད། ༢༧ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།
༤༩ ༢༠༡༢ ༨ ༡༠ གཅོད་པ། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༥༠ ༢༠༡༢ ༨ ༡༣ ལུང་རྟོགས། གྲྭ་པ། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༥༡ ༢༠༡༢ ༨ ༡༣ བཀྲ་ཤིས། གྲྭ་ཟུར། ༢༡ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༥༢ ༢༠༡༢ ༨ ༢༧ དམ་ཆོས། སྐྱེས་པ། ༡༧ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༥༣ ༢༠༡༢ ༨ ༢༧ བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་། གྲྭ་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༥༤ ༢༠༡༢ ༩ ༡༣ པ་སངས་ལྷ་མོ། བུད་མེད། ༦༢ ? མཚོ་སྔོན། སྐྱེ་རྒུ་མདོ། ཡུ་ཤུལ།
༥༥ ༢༠༡༢ ༩ ༢༩ གཡུང་དྲུང་། སྐྱེས་པ། ༢༧ ? མཚོ་སྔོན། ཡུལ་ཤུལ། ཆབ་མདོ།
༥༦ ༢༠༡༢ ༡༠ ༤ དགུ་འགྲུབ། སྐྱེས་པ། ༤༣ འདས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ནག་ཆུ། འབྲི་རུ།
༥༧ ༢༠༡༢ ༡༠ ༦ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། སྐྱེས་པ། ༢༧ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།
༥༨ ༢༠༡༢ ༡༠ ༡༣ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། སྐྱེས་པ། ༥༤ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།
༥༩ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༠ ལྷ་མོ་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༧ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༦༠ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༢ དོན་འགྲུབ། སྐྱེས་པ། ༦༠ ? ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༦༡ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༣ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། སྐྱེས་པ། ༥༨ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༦༢ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༥ ཚེ་སྦོ། སྐྱེས་པ། ༢༠ འདས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ནག་ཆུ། འབྲི་རུ།
༦༣ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༥ བསྟན་འཛིན། སྐྱེས་པ། ༢༥ ? བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ནག་ཆུ། འབྲི་རུ།
༦༤ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༦ ཐུབ་དབང་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༣ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༦༥ ༢༠༡༢ ༡༠ ༢༦ ལྷ་མོ་ཚེ་བརྟན། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།།
༦༦ ༢༠༡༢ ༡༡ ༤ རྡོ་རྗེ་ལྷུན་འགྲུབ། སྐྱེས་པ། ༢༥ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༦༧ ༢༠༡༢ ༡༡ ༧ རྟ་མགྲིན་ཚོ། བུད་མེད། ༢༣ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༦༨ ༢༠༡༢ ༡༡ ༧ རྡོ་རྗེ། གྲྭ་པ། ༡༥ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༦༩ ༢༠༡༢ ༡༡ ༧ བསམ་འགྲུབ། གྲྭ་པ། ༡༦ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༧༠ ༢༠༡༢ ༡༡ ༧ རྡོ་རྗེ་སྐྱབས། གྲྭ་པ། ༡༦ ? སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༧༡ ༢༠༡༢ ༡༡ ༧ ཚེ་རྒྱལ། སྐྱེས་པ། ༢༧ འདས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ནག་ཆུ། འབྲི་རུ།
༧༢ ༢༠༡༢ ༡༡ ༨ སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༧༣ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༠ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། སྐྱེས་པ། ༡༩ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༧༤ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༢ སྙིང་དཀར་བཀྲ་ཤིས། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༧༥ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༢ སྙིང་ལྕགས་འབུམ། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༧༦ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༥ ཏིང་འཛིན་སྒྲོལ་མ། བུད་མེད། ༢༣ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༧༧ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༥ མཁའ་འབུམ་རྒྱལ། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༧༨ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༧ ལྕགས་མོ་སྐྱིད། བུད་མེད། ༢༦ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༧༩ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༧ གསང་བདག་ཚེ་རིང་། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རྩེ་ཁོག
༨༠ ༢༠༡༢ ༡༡ ༡༩ དབང་ཆེན་ནོར་བུ། སྐྱེས་པ། ༢༥ འདས། མཚོ་སྔོན། མཚོ་ཤར། ཡ་རྩི།
༨༡ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༠ ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། སྐྱེས་པ། ༣༤ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༨༢ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༢ ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རེབ་གོང་།
༨༣ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༢ རྟ་མགྲིན་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༣ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། ཀླུ་ཆུ།
༨༤ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༣ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། སྐྱེས་པ། ༢༩ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རྩེ་ཁོག

༨༥ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༥ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ། བཙུན་མ། ༡༧ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རྩེ་ཁོག
༨༦ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༦ དབང་རྒྱལ། སྐྱེས་པ། ༢༠ ? སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། གསེར་རྟ།
༨༧ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༦ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༨༨ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༦ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། ཀླུ་ཆུ།
༨༩ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༧ སྐལ་བཟང་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༤ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་པ། མཛོ་དགེ
༩༠ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༧ སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༩༡ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༨ བན་དེ་མཁར། སྐྱེས་པ། ༢༡ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།
༩༢ ༢༠༡༢ ༡༡ ༢༩ ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ། སྐྱེས་པ།། ༣༡ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། ཀླུ་ཆུ།
༩༣ ༢༠༡༢ ༡༡ ༣༠ དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༩ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོ་དགེ
༩༤ ༢༠༡༢ ༡༢ ༢ གཟུངས་འདུས་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༡༧ ? ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༩༥ ༢༠༡༢ ༡༢ ༣ བློ་བཟང་དགེ་འདུན། གྲྭ་པ། ༢༩ འདས། མཚོ་སྔོན། མགོ་ལོག པད་མ།
༩༦ ༢༠༡༢ ༡༢ ༨ པད་མ་རྡོ་རྗེ། སྐྱེས་པ། ༢༣ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། ཀླུ་ཆུ།
༩༧ ༢༠༡༢ ༡༢ ༨ དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས། གྲྭ་པ། ༢༤ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོད་དགེ
༩༨ ༢༠༡༢ ༡༢ ༩ བན་ཆེན་སྐྱིད། བུད་མེད། ༡༧ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རྩེ་ཁོག
༩༩ ༢༠༡༣ ༡ ༡༢ ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། སྐྱེས་པ། ༢༢ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༡༠༠ ༢༠༡༣ ༡ ༡༨ གྲུབ་མཆོག། སྐྱེས་པ། ༢༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཁྱུང་ཆུ།
༡༠༡ ༢༠༡༣ ༡ ༡༨ དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༢༦ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༡༠༢ ༢༠༡༣ ༢ ༣ བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། གྲྭ་པ། ༣༧ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོད་དགེ
༡༠༣ ༢༠༡༣ ༢ ༡༣ འབྲུག་པ་མཁར། སྐྱེས་པ། ༢༦ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༡༠༤ ༢༠༡༣ ༢ ༡༧ གནམ་ལྷ་ཚེ་རིང་། སྐྱེས་པ། ༤༩ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༡༠༥ ༢༠༡༣ ༢ ༡༩ རིན་ཆེན། སྐྱེས་པ། ༡༧ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོད་དགེ
༡༠༦ ༢༠༡༣ ༢ ༡༩ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། སྐྱེས་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོད་དགེ
༡༠༧ ༢༠༡༣ ༢ ༢༤ ཕག་མོ་དོན་གྲུབ། སྐྱེས་པ། ༢༡ འདས། མཚོ་སྔོན། མཚོ་ཤར། དཔའ་ལུང་།
༡༠༨ ༢༠༡༣ ༢ ༢༥ གསང་བདག གྲྭ་པ། ༢༣ མ་འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མ་ངེས།
༡༠༩ ༢༠༡༣ ༢ ༢༥ ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ? འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། ཀླུ་ཆུ།
༡༡༠ ༢༠༡༣ ༣ ༡༣ དཀོན་མཆོག་དབང་མོ། བུད་མེད། ༣༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོད་དགེ
༡༡༡ ༢༠༡༣ ༣ ༡༦ བློ་བཟང་ཐོགས་མེད། གྲྭ་པ། ༢༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༡༢ ༢༠༡༣ ༣ ༢༤ སྐལ་སྐྱིད། བུད་མེད། ༣༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཛམ་ཐང་།
༡༡༣ ༢༠༡༣ ༣ ༢༥ ལྷ་མོ་སྐྱབས། སྐྱེས་པ། ༤༣ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བླ་བྲང་།
༡༡༤ ༢༠༡༣ ༣ ༢༦ དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། གྲྭ་པ། ༢༨ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། ཀླུ་ཆུ།
༡༡༥ ༢༠༡༣ ༤ ༡༦ ཕྱུག་མཚོ། བུད་མེད། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། ཛམ་ཐང་།
༡༡༦ ༢༠༡༣ ༤ ༢༤ བློ་བཟང་ཟླ་བ། གྲྭ་པ། ༢༠ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོད་དགེ
༡༡༧ ༢༠༡༣ ༤ ༢༤ དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར། གྲྭ་པ། ༢༣ འདས། སི་ཁྲོན། སི་ཁྲོན། མཛོད་དགེ
༡༡༨ ༢༠༡༣ ༥ ༢༧ བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ། སྐྱེས་པ། ? འདས། མཚོ་སྔོན། ཡུལ་ཤུལ། ཆུ་དམར་ལེབ།
༡༡༩ ༢༠༡༣ ༦ ༡༡ དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ། བཙུན་མ། ༣༡ འདས། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། རྟའུ།
༡༢༠ ༢༠༡༣ ༧ ༢༠ དཀོན་ཅོག་བསོད་ནམས། གྲྭ་པ། ༡༨ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། མཛོ་དགེ
༡༢༡ ༢༠༡༣ ༩ ༢༨ ཞི་ཆུང་། སྐྱེས་པ། ༤༡ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༢༢ ༢༠༡༣ ༡༡ ༡༡ ཚེ་རིང་རྒྱལ། གྲྭ་པ། ༢༡ འདས། མཚོ་སྔོན། མགོ་ལོག པད་མ།
༡༢༣ ༢༠༡༣ ༡༢ ༣ དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། སྐྱེས་པ། ༣༠ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། རྨ་ཆུ།
༡༢༤ ༢༠༡༣ ༡༢ ༡༩ ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། གྲྭ་པ། ༤༢ འདས། ཀན་སུའུ། ཀན་ལྷོ། བསང་ཆུ།
༡༢༥ ༢༠༡༤ ༢ ༥ འཕཌ་མོ་བསམ་འགྲུབ། སྔགས་པ། ༢༧ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རྩེ་ཁོག
༡༢༦ ༢༠༡༤ ༢ ༡༣ བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ? ༢༥ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༢༧ ༢༠༡༤ ༣ ༡༦ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། གྲྭ་པ། ༢༣ འདས། སི་ཁྲོན། རྔ་བ། རྔ་བ།
༡༢༨ ༢༠༡༤ ༣ ༡༦ འཇིཌ་མེད་བསྟན་འཛིན། གྲྭ་པ། ༢༩ འདས། མཚོ་སྔོན། རྨ་ལྷོ། རྩེ་ཁོག
༡༢༩ ༢༠༡༤ ༣ ༢༩ སྒྲོལ་མ། བཙུན་མ། ༣༡ གསོན། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། འབའ་ཐང་རྫོང་།
༡༣༠ ༢༠༡༤ ༤ ༡༥ འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། སྐྱེས་པ། ༣༢ འདས། སི་ཁྲོན། དཀར་མཛེས། རྟའུ།

༡༣༡ ༢༠༡༤ ༩ ༡༦ དཀོན་མཆོག སྐྱེས་པ།
༡༣༢ ༢༠༡༤ ༩ ༡༧ ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས།
༡༣༣ ༢༠༡༤ ༡༢ ༢༢ སངས་རྒྱས་མཁར།
༡༣༤ ༢༠༡༤ ༡༢ ༢༢ ཚེ་དཔལ།
༡༣༥ ༢༠༡༤ ༡༢ ༢༤ སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
༡༣༦ ༢༠༡༥ ༠༣ ༠༥ ནོར་ཕྱུག
༡༣༧ ༢༠༡༥ ༠༤ ༠༨ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ།
༡༣༨ ༢༠༡༥ ༠༤ ༡༦ གཉན་སྐྱབས།
༡༣༩ ༢༠༡༥ ༠༥ ༢༠ བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
༡༤༠ ༢༠༡༥ ༠༥ ༢༧ སངས་རྒྱས་མཚོ།
༡༤༡ ༢༠༡༥ ༠༧ ༠༩ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།
༡༤༢ ༢༠༡༥ ༠༨ ༢༧ བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད།
༡༤༣ ༢༠༡༦ ༠༢ ༢༩ སྐལ་བཟང་དབང་འདུས།
༡༤༤ ༢༠༡༦ ༠༣ ༢༣ བསོད་ནམས་མཚོ།

Scroll Up