དབུས་རྒྱུན།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་།

དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བདུན་པ།

དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བདུན་པ།

ཨང་།

འདྲ་པར།

མཚན་གཞུང།

ལས་གནས།༼༢༠༡༦།༥།༢༦ ནས་༢༠༡༩།༥།༢༦༽

ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ།

སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ།

ཀརྨ་གཡང་གྲུབ།

སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཞོན།

དགེ་བཤེས་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ། ༼ འདས་གྲོངས།༢༠༡༨།༡།༡༤ཉིན།༽

ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས།

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།

 

 

མིག་དམར་བསྟན་འཛིན།

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ།

༼ འདས་གྲོངས་། ༢༠༡༧།༦།༢༡ཉིན།༽

ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས།

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན་དང་

དངུལ་གཉེར་།

བསྟན་འཛིན་རྣམ་མཛེས།

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

རྒྱ་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་མཁྱེན་

བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེ།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ།

༡༠

དགེ་འདུན་ཚེ་འཕེལ།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ།

༡༡

བསྟན་འཛིན་པ་སངས།

ལས་བྱེད།

རྩི་པ།

༡༢

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན།

ལས་བྱེད། ༼རྩིས་ཟུར་དགོངས་ཞུ།༽

༡༣

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

ལས་བྱེད། ༼རྩིས་ཟུར་དགོངས་ཞུ།༽

ཨང་།

 སྐབས་དང་པོ།                    མཚན་གཞུང་།

ཚོགས་གཙོ།                       སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

ཚོགས་གཞོན།                      སྤྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་།

ཚོགས་གཞོན།                      སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།                     སྤྱི་འཐུས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།                    ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།                   བྱ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས།

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།               སྨན་པ་པད་མ་རྡོ་རྗེ།

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།               ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།             བློ་གྲོས་བཟང་པོ།

༡༠

ཚོགས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ།            ལྷ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཨང།

 སྐབས་གཉིས་པ།                  མཚན་གཞུང་། 

ཚོགས་གཙོ།                      སྤྱི་ཟུར་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་།

ཚོགས་གཞོན།                   སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

ཚོགས་གཞོན།                    བློ་གྲོས་བཟང་པོ།

དྲུང་ཆེ་དང་སྒྲིག་སྡོམ་པ།           ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།                  ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོཌ།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།                  ཚེ་ཕྱག་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས།

འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ།                 ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས།

ཟུང་དྲུང།                         ཀརྨ་ལེགས་བཤད།

ཕྱི་དྲིལ་འགན་འཛིན།                 ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

༡༠

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།             དབུ་རྒྱན་ནོར་བུ།

༡༡

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།                དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

༡༢

དངུལ་གཉེར།                        བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།

༡༣

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།              བསྟན་དར།

ཨང་།

སྐབས་གསུམ་པ།                     མཚན་གཞུང་། 

བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོ།                ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོཌ།

ཚོགས་གཞོན།                      སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

ཚོགས་གཞོན།                     སྤྱི་ཟུར་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་མགྲིན་ཚབ་པ།       ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང་སྒྲིག་འདོན་པ།     ཚེ་ཕྱག་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།                   ཀརྨ་ལེགས་བཤད།

ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།                  སྤྱི་ཟུར་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ།                བྱ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས།

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།                ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

༡༠

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།           སྤོག་ར་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

༡༡

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།            བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

༡༢

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།            བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས།

༡༣

སྤྱི་གཉེར།                     ཀོང་པོ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

༡༤

འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛིན།      ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།

༡༥

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།       སྨན་རྩིས་ཁང་ལས་བྱེད་ཚེ་རྣམ།

༡༦

དབུས་རྒྱུན་ཟུར་པ།             ཡབ་ཆེན་པ་སངས་ཚེ་རིང་།

ཨང།

 སྐབས་བཞི་པ།                 མཚན་གཞུང། 

 ཚོགས་གཙོ།                  ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

ཚོགས་གཞོན།                བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ཚོགས་གཞོན།              ཚེ་རིང་དབང་འདུས། དགེ་བཤེས།

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།         པདྨ་བསྟན་འཛིན།

ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།        བྱམས་པ་ཆོས་འཕེལ།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།    དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།   ཨ་ཞང་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

ལས་བྱེད།              བསོད་ནམས་རྒྱལ།

ལས་བྱེད།             དབྱངས་སྒྲོལ།

༡༠

དང་བླང་ལས་བྱེད།    སངས་རྒྱས་དོན་འགྲུབ།

༡༡

དང་བླངས་ལས་བྱེད།  དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།

༡༢

དང་བླངས་ལས་བྱེད།  མཚོ་མོ།

༡༣

དང་བླངས་ལས་བྱེད། རིག་འཛིན་དབང་མོ།

༡༤

དང་བླངས་ལས་བྱེད། ཀུན་བཟང་དབང་མོ།

ཨང།

སྐབས་ལྔ་པ།          མཚན་གཞུང། 

ཚོགས་གཙོ།        འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་།

ཚོགས་གཞོན།     ཨ་ཞང་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།   དབུས་ཕྲུག་ཚེ་རིང་།

ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། དབྱངས་སྒྲོལ།

ཟུང་དྲུང་།     བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

ཟུང་དྲུང་།      བསོད་ནམས་རྒྱལ།

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ།  བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།  དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།  སྤུ་ཧྲེང་དཔལ་འབྱོར།

༡༠

ལས་བྱེད།         པད་མ་དབྱངས་ཅན།

༡༡

ལས་བྱེད།   བསྟན་འཛིན་དབང་དགའ།

༡༢

ལས་བྱེད།     སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་།

༡༣

ལས་བྱེད།      སྒྲོལ་དཀར།

༡༤

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ།  ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

༡༥

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ།  སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

༡༦

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ།   ཡོན་ཏན།

༡༧

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ།  བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

༡༨

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ།    བྱམས་པ།

ཨང།

སྐབས་དྲུག་པ།             མཚན་གཞུང། 

ཚོགས་གཙོ་།    དགེ་ལེགས་འཇམ་དབྱངས།

ཚོགས་གཞོན།   བཅུད་པར་གཡང་མཁོ་རྒྱལ།

ཚོགས་གཞོན།  བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།  སེར་སྨད་བློ་དགའ།

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ།  བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

ཟུང་དྲུང་།      ཀརྨ་གཡང་གྲུབ།

ཟུང་དྲུང་དང་མགྲིན་ཚབ་པ། ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ།

ཟུང་དྲུང་།  མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ།

ཟུང་དྲུང།  ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།

༡༠

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ། སྤུ་ཧྲེང་དཔལ་འབྱོར།

༡༡

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།  ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

༡༢

དྲིལ་བསྒྲཌ་དྲུང་ཆེ་དང་དངུལ་གཉེར།  བསྟན་འཛིན་རྣམ་མཛེས།

༡༣

ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།   འཇམ་པ་ཆོས་འཕེལ།

༡༤

དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།   བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས

༡༥

རྩིས་པ།    བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས།

Scroll Up