བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔའི་ལྡི་ལིར༌ས༌བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་བྱུང་ནས་ལོ་༡༠ འཁོར་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་པའི་རྔམ་སྟོན་འཁྲོམ་སྐོར་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར༌ས༌བྱའི་ཞི་རྒོལ་གྱི་དྲག་གནོན་ཆེན་མོའི་བྱུང་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༡༠ འཁོར་པའི་དྲན་གསོ་ཆེད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་པའི་རྔམ་སྟོན་འཁྲོམ་སྐོར་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད།   དེ་ཡང་ཉིན་འདིར་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔ་སྟེ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ། བོད་རང་དབང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་༢༠༠༨ ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དམར་གསོད་དང་སྡུག་སྦྱོངས་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པའི་ཉི་ནག་དེ་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤེལ་གནང་ཡོད།   

གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་ཆེད་མི་མང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་༥ །༣༠ ཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུག་སྟེ། རྡ་ས་མེག་གྷན་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ཀྱི་རྩེད་ཐང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོགས་པ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ། བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་སྟེ་ཚོགས་པ་ལྔ་པོ་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་ལྔའི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཙོས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་རྡ་ས་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བཅུ་ཙམ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་བཅས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་བབ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཤིང་།

Scroll Up